Tổ Chức Sinh Nhật Bé Yêu

SINH NHẬT BÉ YÊU
SINH NHẬT BÉ YÊU


DỊCH VỤ TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO BÉ 

Laøm theá naøo ñeå toå chöùc moät buoåi tieäc sinh nhaät cho ñöùa con yeâu maø khoâng phaûi baän taâm, lo laéng nhieàu?

Moät buoåi tieäc sinh nhaät ñeå laïi thaät nhieàu kæ nieäm khoâng chæ cho chuû nhaân cuûa buoåi tieäc maø coøn caû nhöõng vò khaùch môøi?

Quan troïng hôn laø ngoaøi vieäc ñöôïc ôû beân ngöôøi thaân, baïn beø maø coøn laø dòp ñeå m rng mi quan hlaøm aên… Laø moät nhaø kinh doanh thì haún moät cô hoäi nhö vaäy khoâng theå boû qua.

 Kính gửi: Qúy Ông/ Bà!

Thay maët Ban laõnh ñaïo cuøng toaøn theå caùn boä nhaân vieân Coâng Ty Hoaøng Ngoïc Vieät xin göûi ñeán Quyù OÂng (Baø) lôøi chuùc söùc khoûe vaø thaønh ñaït.

Moãi naêm chæ moät laàn neân sinh nhaät laø ngaøy maø caùc beù yeâu luoân mong ñôïi, nhöng ñeå toå chöùc moät buoåi sinh nhaät hoaøn haûo vaø aán töôïng cho beù quaû laø khoâng ñôn giaûn, ñaëc bieät khi Quyù OÂng (Baø) laø nhöõng ngöôøi baän roän. Hieåu ñöôïc ñieàu ñoù, Coâng Ty Hoaøng Ngoïc Vieät ñaõ hình thaønh moät dòch vuï “Toå Chöùc Sinh Nhaät Cho Beù Yeâu” töø ñoä tuoåi 1 ñeán 15, ñöôïc toå chöùc theo nhu caàu cuûa Quyù vò, coù theå taïi gia hoaëc nhaø haøng vôùi mong muoán laø caùnh tay phaûi ñaéc löïc giuùp Quyù vò phaàn naøo giaûm bôùt lo aâu; Quan troïng laø ñaây seõ khoâng nhöõng laø buoåi tieäc möøng sinh nhaät cuûa beù cuøng ngöôøi thaân vaø baïn beø maø coøn laø cô hoäi ñeå Quyù vò môøi nhöõng ñoái taùc kinh doanh cuûa mình ñeán tham döï ñeå coù cô hoâi hieåu nhau hôn vaø tieán ñeán quan heä laøm aên laâu daøi.

Chính vì nhöõng yeáu toá treân maø Coâng ty chuùng toâi ñaõ xaây döïng moät ñoäi nguõ nhöõng nhaân vieân naêng ñoäng, saùng taïo vaø chuyeân nghieäp vôùi muïc ñích toå chöùc moät ngaøy sinh nhaät thaät ñaùng nhôù cho beù, vaø cho caû nhöõng ngöôøi tham döï, ñaûm baûo söï haøi loøng cho taát caû nhöõng ngöôøi tham gia töø vò khaùch ñaàu tieân ñeán vò khaùch cuoái cuøng.

         

  1. Caùch baøi trí baét maét theo chuû ñeà cuûa buoåi tieäc
  2. Baùnh sinh nhaät vaø neán lung linh
  3. Nhöõng troø chôi giaûi trí thuù vò
  4. Baàu khoâng khí trang troïng nhöng khoâng keùm phaàn thaân maät, aám aùp

 

  1. Thieát keá, in vaø gôûi thieäp cho khaùch môøi
  2. Trang trí theo chuû ñeà buoåi tieäc
  3. Phuïc vuï vaø chaøo ñoùn khaùch taän tình
  4. Thöïc ñôn phong phuù söï löïa choïn (tieäc theo thöïc ñôn hoaëc buffet)
  5. MC, troø chôi giaûi trí haáp daãn
  6. Quaø cuøng nhöõng thuù vò baát ngôø cho caû chuû nhaân laãn khaùch môøi

Vôùi taát caû tình caûm, nhieät huyeát vaø söï chaân thaønh, chuùng toâi ñaûm baûo mang laïi cho beù yeâu cuûa Quyù vò buoåi tieäc sinh nhaät khoù queân ñeå beù khoâng nhöõng coù giaây phuùt vui veû maø coøn haõnh dieän vôùi baïn beø vaø moïi ngöôøi vì söï thöông yeâu vaø quan taâm heát möïc cuûa Quyù vò.

Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø mang ñeán nieàm vui cho caùc beù cuøng ngöôøi thaân, vui veû maø vaãn thaät sang troïng, ñaàm aám. Trong nieàm vui ñoù tieàm aån nhöõng cô hoäi kinh doanh. Cô hoäi khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñeán, vaäy sao laïi khoâng thöû !!!

Ñeán vôùi chuùng toâi, chuùng toâi tin raèng Quyù vò seõ heát möïc haøi loøng vaø ñoù chaéc chaén seõ khoâng bao giôø laø löïa choïn sai laàm: chaát löôïng, chuyeân nghieäp vaø uy tín